دوست عزیز نیازی نیست همون فرکانسها رو به یاهست اضافه کن.